အေမရိကန္ဂ်င္ဆင္း

BRAND’S® ingredients american ginseng detail page

တရုတ္ရုိးရာေေဆးဝါးကုထုံးအရ အေမရိကန္ဂ်င္စင္းကုိ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွုုႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမွုမ်ားေပ်ာက္ကင္းရန္ေသာက္သုံး ပါသည္။ Ginsenoside ပါဝင္တာေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာျပန္လည္လန္းဆန္းတက္ႀကြလာ ေစသည္။

You might also be interested in

BRAND’S® Article - 5 signs you are overworked

5 Signs You are Overworked

Do you feel stressed all the time? Watch out for these 5 signs that show you are overworked, and act quickly to prevent a mental or physical collapse.

BRAND’S® Article - 5 signs you are overworked

7 Caffeine-free Ways to Boost Your Energy Levels

Are you addicted to caffeine? Read to know how you can boost your energy levels with 7 caffeine-free foods out there, which you can add to your daily diet..

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ ကုန္ပပစၥည္းမ်ား မွအရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကုိေလ့လာျခင္း

ဆက္လက္ၾကည့္ရွုရန္