ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္

BRAND’S® ingredients bird's nest detail page

ငွက္သုိက္ရည္ကုိ အသက္ရွူလမ္း ေၾကာင္းႏွင့္အသားရည္ၾကည္လင္လွပ မွုကုိေပးစြမ္းႏုိင္သည္ဟုသိရွိၾကသည့္အျပင္ ၄င္းတြင္ၾကြယ္ဝေသာ Glycoprotein ဓါတ္ပါဝင္မွုႏွင့္ထူးကဲေသာအရသာပါရွိသည္။ သဘာဝအရအေအးဓါတ္ကုိေပးကာ အဆုုတ္ ကုိေကာင္းမြန္စြာအာရဟာျဖစ္ေစသည္။ အစာစားခ်င္စိတ္ကုိလည္းျမွင့္တင္ေပးသည္။

You might also be interested in

BRAND’S® Article - How Chocolate and Mushrooms Help Fight Flu

How Chocolate and Mushrooms Help Fight Flu

Influenza, or commonly known as flu, is probably the most common affliction that affects us all. Usually, it starts with a stuffy nose, sore throat, cough or sneezing, before more severe symptoms like fever, body aches and chills kick in.

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ ကုန္ပပစၥည္းမ်ား မွအရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကုိေလ့လာျခင္း

ဆက္လက္ၾကည့္ရွုရန္