ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ေဆးျပား

စိတ္ဖိစီးျခင္းေလ်ာ့က်ေပးျပီး အာရုံစူးစုိက္ျခင္းကုိေကာင္းမြန္ေစသည္

BRAND’S Essence of Chicken with Vit B Complex + Iron

က်န္းမာသြက္လက္ ဥာဏ္ထက္ျမက္

ဘရင္းငွက္သုိက္ေဆးျပားသည္ ကာယႏွင့္ ဥာဏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားပုိမုိကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျပီး သြက္လက္က်န္းမာ ေစရန္အတြက္အထူးေကာင္းမြန္သည္။

Lutein

ဘာေၾကာင့္ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ေဆးျပားကုိေသာက္သုံးသင့္သလဲ

Unique dual-action formula

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္အာနိသင္မ်ားအျပင္ ထပ္မံပါဝင္ေသာ vitamin B complex ႏွင့္ သံဓါတ္မ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာအားအင္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစသည့္အျပင္ကုိယ္ခႏၶာအတြက္အႏၴရာယ္ျဖစ္ေစေသာအဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးေပးသည္။

အားအင္ ႏွင့္ ေသြးထုတ္လုပ္ျခင္းကုိကူညီေပးသည္

Vitamn B Complex သည္ အာ ရုံေၾကာအဖြဲ ့အစည္း ႏွင့္ ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ သန္စြမ္းေစရန္အတြက္အားအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းကူညီေပးသည္။သံဓါတ္သည္ ကုိယ္ခႏၡာတစ္ခုလုံးရွိအာက္စီဂ်င္လည္ပတ္မွုအတြက္ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေသြးနီဥထဲရွိ haemoglobinျဖစ္ေပၚျခင္းကုိေကာင္းစြာကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္

Protects against free radicals

Vitamin Eသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ခႏၡာရွိ တစ္ရွူးမ်ားကုိအႏၴရာယ္ျဖစ္ေစသည့္အဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိကာကြယ္တားဆီးေပးသည္

ကြ်န္ပ္တုိ ့၏ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း

ဘရင္းေဆးျပား သည္ dual action fumula ပါဝင္ေသာေၾကာင့္စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကုိကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးသည္။Vitamin B Complex ႏွင့္ သံဓါတ္ ပါဝင္မွုေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာအတြက္လုိအပ္ေသာအာဟာရဓါတ္မ်ားရရွိျပီး စိတ္ ႏွင့္ခႏၶာကုိ ႀကံ့ခုိ္င္သန္စြမ္းေစသည္။ Vitamin E ပါဝင္ျခင္းသည္ စိတ္ႏွင့္ခႏၶာမ်ားအားအဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစသည့္free readical မ်ားကုိလည္းကာကြယ္တားဆီးေပးသည္

Vitamn B Complex သည္ အာ ရုံေၾကာအဖြဲ ့အစည္း ႏွင့္ ဦးေႏွာက္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ သန္စြမ္းေစရန္အတြက္အားအင္ထုတ္လုပ္ျခင္းကူညီေပးသည္။သံဓါတ္သည္ ကုိယ္ခႏၡာတစ္ခုလုံးရွိအာက္စီဂ်င္လည္ပတ္မွုအတြက္ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေသြးနီဥထဲရွိ haemoglobinျဖစ္ေပၚျခင္းကုိေကာင္းစြာကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္

တစ္ေန ့လွ်င္ ၂ လုံး

ထိေရာက္ေသာအက်ိဳးရလဒ္အတြက္ တစ္ေန ့လ်င္ ၂လုံးေန ့စဥ္ ပုံမွန္ေသာက္သုံးပါ

BRAND’S Essence of Chicken with Vit B Complex + Iron
BRAND'S Essence of Chicken with Vitamin B Complex + Iron – best ways to consume

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ေဆးျပား

 • ဘရင္းေဆးျပားသည္မည္သူအတြက္သင့္ေတာ္ပါသလဲ
  ဘရင္းၾကက္ေပါင္းေဆးျပား သည္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားႏွင့္ ၁၅ႏွစ္အထက္ကေလးငယ္မ်ားလည္းေသာက္သုံးႏုိင္ပါတယ္။
 • ဘရင္းၾကက္ေပါင္းေဆးျပားတြင္ Halal အမွတ္တံဆိပ္ရွိပါသလား
  ဟုတ္ကဲ့ ရွိပါတယ္ ဘရင္းၾကက္ေပါင္းေဆးျပားတြင္halal ေထာက္ခံခ်က္အမွတ္တံဆိပ္ရွိပါတယ္။
 • ဘရင္းၾကက္ေပါင္းေဆးျပား ႏွင့္ ဘရင္းၾကက္ေပါင္းႏွစ္ရည္ အာနိသင္ျခင္းတူညီပါသလား
  ဘရင္းေဆးျပား သည္ dual action fumula ပါဝင္ေသာေၾကာင့္စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကုိကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးသည္။ Vitamin B Complex ႏွင့္ သံဓါတ္ ပါဝင္မွုေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာအတြက္လုိအပ္ေသာအာဟာရဓါတ္မ်ားရရွိျပီး စိတ္ ႏွင့္ခႏၶာကုိ ႀကံ့ခုိ္င္သန္စြမ္းေစသည္။ Vitamin E ပါဝင္ျခင္းသည္ စိတ္ႏွင့္ခႏၶာမ်ားအားအဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစျခင္း free readical မ်ားကုိလည္းကာကြယ္တားဆီးေပးသည္။ ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္အာနိသင္မ်ားအျပင္ ထပ္မံပါဝင္ေသာအာဟာရမ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာအားအင္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစသည္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမာစြာ ေသာက္သုံးႏုိင္ရန္ ေဆးျပားျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျပီး လြယ္ကူစြာသယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
 • ဘရင္းၾကက္ေပါင္းေဆးျပား၏သက္က
  BRAND’S® Essence of Chicken with Vitamin B Complex + Iron can be kept for two years in its original packaging if kept in a cool and dry place, away from direct sunlight. မူရင္းထုတ္ပုိးထားျပီး ေအး၍ ေျခာက္ေသြ ့ေသာေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါက ၂ ႏွစ္ေၾကာ္ေနႏုိင္ပါသည္။

ယေန ့ဘဲကုိယ္တုိင္စမ္းေသာက္လုိက္ပါ

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ေဆးျပား