ၾကက္ေပါင္းရည္ထုတ္လုပ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္

All BRAND’S® Essence of Chicken products are made with chickens supplied by leading poultry suppliers, reared in a pollution-free, temperature-controlled, and safely enclosed farm closely monitored by computers.

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့အသုံးျပဳေသာၾကက္မ်ား

How is Essence of Chicken Made? | Manufacturing Process | BRAND’S

ကြ်နု္ပ္တုိ ့ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာၾကက္မ်ားသည္ အလုံပိတ္ျခံမ်ားတြင္ေမြးျမဴထားျပီး အျခားေသာတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္လုံးဝမထားပဲ ေရာဂါကူးပြားျခင္းမွကာကြယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ တြင္အသုံးျပဳေသာၾကက္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေၾကာင္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားျဖင့္ ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ျပီးမွသာ လွ်င္GMP, ISO 9001 QMS, HACCP and Halal certified အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္းတရားဝင္ေဖာ္ျပထားသည္။ဘရင္းစက္ရုံႀကီးကုိ ဘရင္းအရည္အေသြးမ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ အသန္ ့ရွင္းဆုံးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အညီညြတ္ဆုံးျဖစ္ရန္အတြက္တိရစၧာန္ေဆးဝါးစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း နည္းပညာျဖင့္ အဆင့္ဆင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိပါသည္။

BRAND’S® Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 01 - Extraction of Essence

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၁

အႏွစ္ရည္ရရွိႏုိင္ရန္ အသားမ်ားကုိပုိင္းျဖတ္ျခင္း။

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 2

ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္ ႏွင့္ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္သည္ ပရုိတင္းဓါတ္အျဖစ္မွ ကုိယ္ခႏၶာအတြက္လြယ္ကူစြာစုပ္ယူႏုိင္ေသာ peptideေလးမ်ား မ်ားအျဖစ္သုိ့ေျပာင္းလဲေစသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 03-Centrifugal Machine

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 3

High-speed centrifugal machine ဟုေခၚေသာစက္သည္ ရရွိလာေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္ကုိ အဆီ ႏွင့္ကုိလက္စေရာမ်ားကုိ လုံးဝဖယ္ရွားေပးသည္။ ရရွိလာေသာဘရင္းၾကက္အႏွစ္ရည္သည္ အဆီႏွင့္ ကုိလက္စထေရာလုံးဝကင္းစင္ေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္4

မူလအရသာကုိရရွိရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည္မွီေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္စစ္စစ္ရရွိရန္ မလုိအပ္ေသာအရည္မ်ားကုိဖယ္ရွားျခင္း။ ရရွိလာေသာၾကက္အႏွစ္ရည္သည္ သာမွန္ၾကက္ျပဳတ္ရည္ထက္ ၃-၄ဆထိပုိမုိအက်ိဳးရအာနိသင္ေကာင္းပါသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 05-Consistency and Density

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 5

Ensure the consistency of the density, colour and nutritional value of BRAND’S® Essence of Chicken. ဘရင္းၾကက္အႏွစ္ရည္၏ အရည္အေသြး၊သိပ္သည္းျခင္း၊ အေရာင္ နွင့္အရည္အေသြးကုိ ေသခ်ာစြာစြာေဆးျခင္း

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 6

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္သည္ သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္မွုကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ပုလင္းတုိင္းကုိ ေလလုံပိတ္အဖုံးျဖင့္ လုံးဝလုံခ်ဳံစြာပိတ္ထားပါသည္။ ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ သည္ စနစ္တက်ေလလုံပိတ္ဖုံးျခင္းႏွင့္ ပုလင္းျဖည့္ဆည္းျခင္း စနစ္ကုိ ေသခ်ာစြာထုတ္လုပ္ထားသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 07-Heat Sterilised

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 7

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ပုလင္းတုိင္းသည္ ၂-၃နွစ္တိတိအထိ ဓါတုေဆးဝါးမပါဝင္ပဲ တာရွည္ခံထားႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လုံျခံဳစြာေသာက္သုံးႏုိင္ရန္ ပုလင္းတုိင္းကုိ အပူေပးျခင္းႏွင့္ ဖိအားေပးျခင္းနည္းပညာကုိအသုံးျပဳကာ ပုိးသတ္ထားပါသည္။

Manufacturing Process - Step #8

Every BRAND’S® Essence of Chicken bottle will pass through light inspection before packing.

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 09-Verified for Optimum Quality

Manufacturing Process - Step #9

Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S® Essence of Chicken is verified for its optimal quality before leaving the factory.

Manufacturing Process - Step #10

The bottled BRAND’S® Essence of Chicken is then labelled, boxed, weighted twice and undergoes other safety checks automatically before the final stamping of manufacturing and expiry dates.

Related products

BRAND'S Essence of Chicken – 12s x 68ml

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္

  • တက္ၾကြသူမ်ား
  • အလုပ္ရွုပ္ေသာလူႀကီးပုိင္းမ်ား
  • ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား
  • အသက္ႀကီးပုိင္းမ်ား
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ ကုန္ပပစၥည္းမ်ား မွအရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကုိေလ့လာျခင္း

ဆက္လက္ၾကည့္ရွုရန္