ဘရင္း၏သုေတသန ဓါတ္ခြဲ႒ာန

BRAND’S® Research Centre ကုိ ဖြင့္လွစ္လာသည္မွာ 2010 ခုႏွစ္မွစျပီး ႏွစ္ေပါင္း 175 ႏွစ္တည္ရွိခဲ့ပါျပီ။ သုေတတနျပဳခ်င္ ႏွင့္ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ တစ္စုိက္မွတ္မွတ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံခဲ့သည္မွာေခတ္အဆက္ဆက္ပါပဲ။ ဘရင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္အက်ိဳးအာနိသင္မ်ားကုိ သိပံၸနည္းက်သုေတတနျပဳခ်က္မ်ားဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ကာ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ေထာက္ျပႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

BRAND’S® Research Centre မွသည္ ကုန္ပစၥည္း၏ထက္ျမက္ေသာအက်ိဳးအာနိသင္ကုိေက်ာ္လြန္၍ သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္။ ကြ်န္ႏု္ပ္တုိ ့၏ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏အက်ိဳးအာနိသင္ မည္သုိ ့အက်ိဳးသက္ေရာက္ပုံ ႏွင္ ့ဘယ္အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္အက်ိဳး သက္ေရာက္သည္ကုိ ခြန္အားစိတ္ကာ ေသးစိတ္ေလ့လာခ်က္မ်ားျပဳ လုပ္ပါသည္။

နည္းပညာ

လူမ်ားႏွင့္ကုိယ္တုိင္စမ္းသပ္ေသာ clinical studies ႏွင့္ သိပံၸနည္းက် စူးစမ္းေလ့လာရွာေဖြကာ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ biochemical, cellular ႏွင့္ clinical research မ်ားကုိပင္ ျပဳလုပ္စပ္းသပ္ႏုိင္ျခင္းသည္ အျမင့္မားဆုံးနည္းပညာမ်ားျဖစ္ေသာ non-invasive EEG technology ႏွင့္ brain imaging technique နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Brain Research Centre & Technology | BRAND’S

သိပံၸပညာရပ္သမုိင္းမွတ္တုိင္

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္၏ အက်ိဳးအာနိသင္ ႏွင့္ ဦးေႏွာက္အတြက္ မည္သုိ ့ေသာအလုပ္လုပ္ပုံကုိ ေထာက္ျပနုိင္ရန္ ဘရင္းမွ သိပံၸနည္းက်သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးအရသုေတသနျပဳခ်က္မ်ား ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဦးေႏွာက္အထူးသုေတသနျပဳနည္းပညာမ်ားသည္ BRAND’S® Research & Development မွ ဘရင္း၏ အထူးမွတ္တုိင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တုိ ့၏ သိပံၸပညာရွင္မ်ား၏ေတြ ့ရွိခ်က္အရ ဘရင္း၏ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားသည္ စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ အက်ိဳးျပဳေပးေႀကာင္းေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။

Test

သုေတသနျပဳခ်က္မွ ကတိျပဳစာ

ဘရင္း၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ သိပံၸနည္းက် သုေတသနစာတမ္းေပါင္း ၂၀ ျဖင့္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိ ထားသည့္ အျပင္ ေဆးဝါးေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ တစ္ခ်က္တည္းေသားကုန္ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ထုိင္ဝမ္နုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားရွိ တကၠသိုလ္မွ သိပံၸပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ပူး ေပါင္းကာ သိပံၸနည္းက်သုေတသန ဂ်ာနယ္ေပါင္း ၃၂ ေစာင္တိတိထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါ သည္။

ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

Test 2

ဘရင္း၏ျမင့္မားေသာထုတ္လုပ္မွဳနည္းပညာမ်ားကုိ ဆက္လက္ေလ့လာရန္

ဘရင္းငွက္သုိက္၏ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

ဘရင္းငွက္သုိက္၏ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္၏ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္၏ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

၃ဆင့္ပါေလလုံပိတ္အဖုံး

BRAND'S® Triple Safety Cap သည္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ေလလံုပိတ္အဖုံးျဖစ္ျပီး ဘရင္း၏ကုန္ပစၥည္းလတ္ဆတ္မွုကုိထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္အတြက္ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာနည္းပညာျဖစ္သည္။

BRAND'S Patented Triple Safety Cap – SEE the difference

စစ္ေဆးၾကည့္ပါ

ပုလင္း၏အရစ္ကြင္းေလးေအာက္သုိ ့က်လာပါက မည္သူမွ မေဖာက္ရေသးေသာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ဖြင့္လိုက္ေသာပုလင္းအသစ္ျဖစ္ပါသည္။

BRAND'S Patented Triple Safety Cap – HEAR the difference

နားဆင္ပါ

ေပါ့ပ္ဟူေသာအသံေလးၾကားပါက၄င္းပုလင္းသည္ေလလုံးပိတ္ထားေသာပုလင္းျဖစ္ျပီး လတ္ဆတ္မွုကုိထိန္းသိမ္းေပးသည္ဟု လုံးဝစိတ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။

BRAND'S Patented Triple Safety Cap – FEEL the difference

ခံစားၾကည့္ပါ

ပုလင္းအဖုန္းထိပ္တြင္အဖုေလးလုိ ေဖာင္းႄကြလာပါက ပုလင္းေဖာက္ျပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်က္ျခင္းေသာက္သုံးရန္ျဖစ္သည္။

ဘရင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား၏အစက္ေလးတုိင္းသည္ တင္းက်ပ္စြာအရည္အေသြးစစ္ေဆးထားျပီးျဖစ္ပါသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာအရည္အေသြး စစ္ေဆးမွုမ်ားျပဳလုပ္ျပီးမွသာလ်င္ ေစ်းဆုိင္မ်ားသုိ ့ေရာင္းခ်ပါသည္။ ဘရင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဓါတုေဆးဝါးလုံးဝမပါရွိေသာ သဘာဝမွရရွိေသာ က်န္းမာေရးျဖည့္စြက္စာျဖစ္ျဖစ္ပါသည္။