ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္

က်န္းမာသြက္လက္ ဥာဏ္ထက္ျမက္

BRAND'S Essence of Chicken – Bottle 68ml

ကုန္ပစၥည္း၏အေၾကာင္း

ႏွစ္ေပါင္း၁၈၀ ေက်ာ္အေမြအႏွစ္ ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္သာလ်င္မူရင္းၾကက္ေပါင္းႏွစ္ရည္ ျဖစ္ပါသည္။ အရည္အေသြးမွီ၍က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ၾကက္မ်ားကုိေရြးခ်ယ္ထားေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာအ တြက္အာဟာရျပည့္ဝေစျပီး အာရုံစူးစုိက္မွုစြမ္းအားႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားကုိပုိမိုေကာင္းမြန္ေစသည္သာမက စိတ္ေရာကုိယ္ပါပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းကုိလ်င္ျမန္စြာျပန္ လည္ေကာင္းမြန္လာေစျခင္းမ်ားကုိေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္သည္

  • အဆီဓါတ္လုံး၀မပါဝင္ပါ
  • ကုိလက္စထေရာလုံး၀မပါဝင္ပါ
  • ဆားလုံး၀မပါဝင္ပါ
  • တာရွည္ခံဓါတုပစၥည္းမ်ားလုံး၀မပါဝင္ပါ
  • ကမၻာ့ပထမဦးဆုံးမူပုိင္ခြင့္ရရွိေသာ (၃) ဆင့္ပါေလအလုံပိတ္အဖံုးကိုအသံုးျပဳထားပါသည္။

တစ္ေန ့လွ်င္တစ္ပုလင္းပုံမွန္ေသာက္သုံးျခင္း

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ကုိ ပုလင္းဖြင့္ဖြင့္ျခင္းခ်က္ခ်င္း ေသာက္သုံးပါ။ သင္ေလ်ာ္ေသာအပူခ်ိန္တြင္သုိ ေလွာင္ထားပါ။ ပုလင္းေဖာက္ထားပါက ေရခဲေသတၲာထဲသုိ ့ထည့္ျပီးအ ေအးခံထားသင့္သည္သာမက ၂၄ နာရီအတြင္း ေသာက္သုံးသင့္ပါသည္။

BRAND'S Essence of Chicken – Bottle 68ml
BRAND'S Essence of Chicken – best ways to consume

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္

ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

BRAND’S® Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 01 - Extraction of Essence

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၁

အႏွစ္ရည္ရရွိႏုိင္ရန္ အသားမ်ားကုိပုိင္းျဖတ္ျခင္း။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 02- Heat and Pressure

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 2

ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္ ႏွင့္ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္သည္ ပရုိတင္းဓါတ္အျဖစ္မွ ကုိယ္ခႏၶာအတြက္လြယ္ကူစြာစုပ္ယူႏုိင္ေသာ peptideေလးမ်ား မ်ားအျဖစ္သုိ့ေျပာင္းလဲေစသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 03-Centrifugal Machine

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 3

High-speed centrifugal machine ဟုေခၚေသာစက္သည္ ရရွိလာေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္ကုိ အဆီ ႏွင့္ကုိလက္စေရာမ်ားကုိ လုံးဝဖယ္ရွားေပးသည္။ ရရွိလာေသာဘရင္းၾကက္အႏွစ္ရည္သည္ အဆီႏွင့္ ကုိလက္စထေရာလုံးဝကင္းစင္ေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္ျဖစ္သည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 04-Excess Water

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္4

မူလအရသာကုိရရွိရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည္မွီေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္စစ္စစ္ရရွိရန္ မလုိအပ္ေသာအရည္မ်ားကုိဖယ္ရွားျခင္း။ ရရွိလာေသာၾကက္အႏွစ္ရည္သည္ သာမွန္ၾကက္ျပဳတ္ရည္ထက္ ၃-၄ဆထိပုိမုိအက်ိဳးရအာနိသင္ေကာင္းပါသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 05-Consistency and Density

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 5

Ensure the consistency of the density, colour and nutritional value of BRAND’S® Essence of Chicken. ဘရင္းၾကက္အႏွစ္ရည္၏ အရည္အေသြး၊သိပ္သည္းျခင္း၊ အေရာင္ နွင့္အရည္အေသြးကုိ ေသခ်ာစြာစြာေဆးျခင္း

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 06-Bottled with Filtering

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 6

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္သည္ သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္မွုကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ပုလင္းတုိင္းကုိ ေလလုံပိတ္အဖုံးျဖင့္ လုံးဝလုံခ်ဳံစြာပိတ္ထားပါသည္။ ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ သည္ စနစ္တက်ေလလုံပိတ္ဖုံးျခင္းႏွင့္ ပုလင္းျဖည့္ဆည္းျခင္း စနစ္ကုိ ေသခ်ာစြာထုတ္လုပ္ထားသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 07-Heat Sterilised

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 7

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ပုလင္းတုိင္းသည္ ၂-၃နွစ္တိတိအထိ ဓါတုေဆးဝါးမပါဝင္ပဲ တာရွည္ခံထားႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လုံျခံဳစြာေသာက္သုံးႏုိင္ရန္ ပုလင္းတုိင္းကုိ အပူေပးျခင္းႏွင့္ ဖိအားေပးျခင္းနည္းပညာကုိအသုံးျပဳကာ ပုိးသတ္ထားပါသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 08-Inspection

Manufacturing Process - Step #8

Every BRAND’S® Essence of Chicken bottle will pass through light inspection before packing.

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 09-Verified for Optimum Quality

Manufacturing Process - Step #9

Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S® Essence of Chicken is verified for its optimal quality before leaving the factory.

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 10-Labeled Boxed

Manufacturing Process - Step #10

The bottled BRAND’S® Essence of Chicken is then labelled, boxed, weighted twice and undergoes other safety checks automatically before the final stamping of manufacturing and expiry dates.

ယေန ့ဘဲကုိယ္တုိင္စမ္းေသာက္လုိက္ပါ

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္