ႏွစ္တစ္ရာရြက္ႏွင့္အေမရိကန္ဂ်င္စင္းေပါင္းစပ္ၾကက္ေပါင္းရည္

ႏွစ္တစ္ရာရြက္ႏွင့္အေမရိကန္ဂ်င္စင္းေပါင္းစပ္ၾကက္ေပါင္းရည္

BRAND'S Essence of Chicken with American Ginseng – 68ml

ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့၏ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း

BRAND’S Essence of Chicken with Ginkgo Biloba and American Ginseng သည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာၾကက္ကုိ ႏွစ္တစ္ရာရြက္ႏွင့္ အေမရိကားဂ်င္စင္း ပါဝင္ေပါင္းစပ္ထားေသာ အႏွစ္ရည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္တစ္ရာရြက္ပါဝင္ျခင္းသည္ အသက္အရြယ္အရခ်ိဳ ့ယြင္းလာေသာမွတ္ဥာဏ္မ်ားေကာင္းမြန္ေစရန္ထိန္းညိွေပးျခင္းသည္။ အေမရိကားဂ်င္စင္းပါဝင္ျခင္းသည္ ေသြးလည္ပတ္ျခင္းကုိပုိမုိေကာင္းမြန္စြာထိန္းညိွေပးသည္သာမေသာက္သုံးသူမ်ားအား က်န္းမာႀကံခုိင္ေစသည္။ ထူးျခားေသာအရသာရရွိေစရန္ ျမွင့္မားေသာအပူခ်ိန္ျဖင့္ အခ်ိဳးက်ထုတ္လုပ္ထားျပီး သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္ေစရန္ အလုံပိတ္စနစ္ျဖင့္လုံျခံဳစြာျပဳလုပ္ထားသည္။ ပုလင္းတုိင္းတြင္သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္၍ အရည္အေသြးျမင့္မားစြာေရြးခ်ယ္ထုတ္လုပ္ထားသည္။

တစ္ေန ့တစ္ပုလင္း ပုံမွန္ေသာက္သုံးရန္

ပုလင္းဖြင့္ျပီးပါက ခ်က္ျခင္းေသာက္သုံးရန္။ အေအးခံျပီးေသာ္လည္းေကာင္း အပူေသာ္လည္းေကာင္းေသာက္သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ဝယ္ယူလာျပီးပါကသင့္ေတာ္ေသာအပူအခ်ိန္တြင္သုိေလွာင္ထားပါ။

BRAND'S Essence of Chicken with American Ginseng – 68ml
BRAND'S Essence of Chicken with American Ginseng – best way to consume

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

ႏွစ္တစ္ရာရြက္ႏွင့္အေမရိကန္ဂ်င္စင္းေပါင္းစပ္ၾကက္ေပါင္းရည္

ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္

BRAND’S® Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 01 - Extraction of Essence

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၁

အႏွစ္ရည္ရရွိႏုိင္ရန္ အသားမ်ားကုိပုိင္းျဖတ္ျခင္း။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 02- Heat and Pressure

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 2

ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္ ႏွင့္ဖိအားေပးျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္သည္ ပရုိတင္းဓါတ္အျဖစ္မွ ကုိယ္ခႏၶာအတြက္လြယ္ကူစြာစုပ္ယူႏုိင္ေသာ peptideေလးမ်ား မ်ားအျဖစ္သုိ့ေျပာင္းလဲေစသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 03-Centrifugal Machine

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 3

High-speed centrifugal machine ဟုေခၚေသာစက္သည္ ရရွိလာေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္ကုိ အဆီ ႏွင့္ကုိလက္စေရာမ်ားကုိ လုံးဝဖယ္ရွားေပးသည္။ ရရွိလာေသာဘရင္းၾကက္အႏွစ္ရည္သည္ အဆီႏွင့္ ကုိလက္စထေရာလုံးဝကင္းစင္ေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္ျဖစ္သည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 04-Excess Water

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္4

မူလအရသာကုိရရွိရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည္မွီေသာ ၾကက္အႏွစ္ရည္စစ္စစ္ရရွိရန္ မလုိအပ္ေသာအရည္မ်ားကုိဖယ္ရွားျခင္း။ ရရွိလာေသာၾကက္အႏွစ္ရည္သည္ သာမွန္ၾကက္ျပဳတ္ရည္ထက္ ၃-၄ဆထိပုိမုိအက်ိဳးရအာနိသင္ေကာင္းပါသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 05-Consistency and Density

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 5

Ensure the consistency of the density, colour and nutritional value of BRAND’S® Essence of Chicken. ဘရင္းၾကက္အႏွစ္ရည္၏ အရည္အေသြး၊သိပ္သည္းျခင္း၊ အေရာင္ နွင့္အရည္အေသြးကုိ ေသခ်ာစြာစြာေဆးျခင္း

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 06-Bottled with Filtering

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 6

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္သည္ သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္မွုကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားရန္ ပုလင္းတုိင္းကုိ ေလလုံပိတ္အဖုံးျဖင့္ လုံးဝလုံခ်ဳံစြာပိတ္ထားပါသည္။ ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ သည္ စနစ္တက်ေလလုံပိတ္ဖုံးျခင္းႏွင့္ ပုလင္းျဖည့္ဆည္းျခင္း စနစ္ကုိ ေသခ်ာစြာထုတ္လုပ္ထားသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 07-Heat Sterilised

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ 7

ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ပုလင္းတုိင္းသည္ ၂-၃နွစ္တိတိအထိ ဓါတုေဆးဝါးမပါဝင္ပဲ တာရွည္ခံထားႏုိင္ရန္ ႏွင့္ လုံျခံဳစြာေသာက္သုံးႏုိင္ရန္ ပုလင္းတုိင္းကုိ အပူေပးျခင္းႏွင့္ ဖိအားေပးျခင္းနည္းပညာကုိအသုံးျပဳကာ ပုိးသတ္ထားပါသည္။

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 08-Inspection

Manufacturing Process - Step #8

Every BRAND’S® Essence of Chicken bottle will pass through light inspection before packing.

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 09-Verified for Optimum Quality

Manufacturing Process - Step #9

Using a high-tech vacuum technology, every bottle of BRAND’S® Essence of Chicken is verified for its optimal quality before leaving the factory.

BRAND'S Essence of Chicken Manufacturing Process – Step 10-Labeled Boxed

Manufacturing Process - Step #10

The bottled BRAND’S® Essence of Chicken is then labelled, boxed, weighted twice and undergoes other safety checks automatically before the final stamping of manufacturing and expiry dates.

ယေန ့ဘဲေသာက္သုံးလုိက္ပါ

ႏွစ္တစ္ရာရြက္ႏွင့္အေမရိကန္ဂ်င္စင္းေပါင္းစပ္ၾကက္ေပါင္းရည္