ဂ်င္းယူ

တစ္ေန ့တာလုံးႏုိးၾကားေနေစဖုိ ့

BRAND'S Gen U

အဆင့္ျမင့္ဦးေႏွာက္အားျဖည့္ရည္

BRAND’S® ဂ်င္းယူအားျဖည့္ရည္သည္ အာရုံစူးစုိက္ျခင္းႏွင့္ ယာယီမွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္ကုိ ေကာင္းမြန္ေစေသာ ဦးေႏွာက္အာရုံေၾကာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေပးသည္

Lutein

ဘာေၾကာင့္ဘရင္း ဂ်င္းယူကိုေသာက္သုံးသင့္သလဲ

Scientifically supported active ingredients

ေဆးဝါးေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုိးရီးယားဂ်င္စင္း သည္ အာရုံေၾကာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိေကာင္းမြန္စြာ ေထာက္ပံေပးသည္

Excellent source of Vitamin Bs

အာရုံေၾကာအဖြဲ ့အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ကူညီေပးေသည ပီတာမင္ B1, B2, B3, B6 ႏွင့္ B12 မ်ား ပါဝင္သည္

Enhances brain neurons

အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေတြးေခၚျမန္ဆန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္ေစပါသည္

ကုန္ပစၥည္း၏အအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ေဆးဝါးေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုိးရီးယားဂ်င္စင္း သည္ အာရုံေၾကာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိေကာင္းမြန္စြာ ေထာက္ပံေပးသည္။ ဓါတုေဆးဝါးႏွင့္ေဆးသႀကားလုံးဝမပါရွိပါ။

တစ္ေန ့လွ်င္တစ္ပုလင္း

ထမင္းမစားခင္ သုိ ့မဟုတ္ ထမင္းစားျပီးေနာက္ အေအးခံေသာက္ပါက အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္သည္။ မေသာက္သုံးမွီ ပုလင္းကုိခါျပီးေသာက္သုံးပါ။

BRAND'S Gen U
ဂ်င္းယူ– ေသာက္သုံးရန္အသင့္ေတာ္ဆုံးနည္းလမ္း

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

Nutritional Information

  • ကာေဖးအင္းဓါတ္မပါ
  • ေဆးသၾကားဓါတ္မပါ
  • ဂ်င္စင္းႏွင့္ပ်ားရည္

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

ဂ်င္းယူ

ယေန ့ဘဲကုိယ္တုိင္စမ္းေသာက္လုိက္ပါ

ဂ်င္းယူ